Regione Toscana
Mga Pinasimpleng Talaan - Schede semplificate tagalog

Kasunduan para sa Integrasyon - Accordo di integrazione

Bahay - Casa

Ang “codice fiscale” o Taxpayer’s code - Codice fiscale

Pamilya - Famiglia

Trabaho na may mataas na kwalipikasyono highly-qualified jobs - Lavoro altamente qualificato

Trabaho bilang self-employed - Lavoro autonomo

Seasonal Jobs - Lavoro stagionale

Kalusugan - Salute

Pangmatagalang pananatili - Soggiorno di lungo periodo

Pag-aaral - Studio

Kontribusyon na babayaran para sa pagkakaroon at pagre-renew ng permit to stay - Pagamento per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno

Pagpapadala at pagtingin o pag-check ng mga online applications - Invio e controllo delle domande online

Kusang-loob na pagbabalik sa sariling bayan na may assistance o tulong - Ritorno Volontario Assistito