Regione Toscana
Schede semplificate - albanese

Skeda te thjeshtezuara (Schede semplificate - albanese)

1. Nula osta për bashkim familjar (Nullaosta al ricongiungimento familiare)

2. Pyetje dhe përgjigje rreth autorizimit (nullaosta) për bashkim familiar (Domande e risposte sul nullaosta al ricongiungimento familiare)

3. Leja e qëndrimit afatgjatë UE (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)

4. Test për njohurinë e gjuhës italiane për lëshimin e lejes së qëndrimit afatgjatë UE (Test di conoscenza della lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)

5. Kthimi Vullnetar i Asistuar (Ritorno Volontario Assistito)

6. Sigurimi shëndetsor për personat e huaj mbi-gjshtadhjet e pesë vjeç që nuk i përkasin bashkimit evropian (Assicurazione sanitaria persone ultrasessantacinquenni non appartenenti all’Unione europea)